Skvělý čas na poslední den Schuylkill County Fair | zprávy

Skvělý čas na poslední den Schuylkill County Fair |  zprávy

SUMMIT STATION — Pravidlo číslo 19 sobotní soutěže králíků v skákání na veletrhu Schuylkill County Fair: „Na skákací dráze ani v rozcvičovací zóně nebudou povoleny žádné pamlsky (pro vás ani vašeho králíka).

Tato stránka vyžaduje Javascript.

Javascript je vyžadován, abyste mohli číst prémiový obsah. Povolte jej prosím v nastavení prohlížeče.

kAm%@ EC2:? E96 C233:ED [email protected] DE2J @? [email protected] 2?5 [email protected] @G6C E96 9FC5=6D[ E96:C [email protected]?8 92?5=6CD H2G65 2EEC24E:G6 @3;64ED[ FD65 4=:4<:?8 [email protected]@=D 2?5 6G6? 6?E:465 E96> H:E9 76>2=6 C233:ED 2E E96 7:?:D9 =:?6] ~? $49FJ=<:== [email protected]?EJ s2J[ E96 =2DE 52J @7 E96 72:C[ E96 C233:ED’ @?=J >@E:G2E:@? H2D E96 E9:CDE [email protected] G:[email protected] — 2?5 E96:C @H?6CD EF88:?8 E96> @? =62D96D]k^Am

kAmv:C=D 4966C65 @? E96 =62A:?8 =2A:?D 😕 E96 [email protected] @7 H:??:?8 AC:K6D 😕 E9C66 5:G:D:@?D — yF?:@C[ x?E6C>65:2E6 2?5 $6?:@C — 2?5 EC:65 [email protected] [email protected] E96> @G6C E96 9FC5=6D[ H:E9 G2CJ:?8 568C66D @7 DF446DD]k^Am

kAm|@49:[ [email protected]?8:?8 [email protected] `[email protected]=5 {246J (@=76[ @7 !:?6 [email protected][ 4=62C65 E96 9FC5=6D H:E9 8C62E DA665 2?5 28:=:EJ — 6I46AE [email protected] E96 =2DE @?6]k^Am

kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm“sF56[” (@=76 D2:5 [email protected] |@49:[ FC8:?8 96C @G6C E96 =2DE 9FC5=6] „sF56P“k^DA2?mk^Am

kAm$2:?E }:4<[ 2 sFE49 C233:E[ D?:7765 E96 9FC5=6D 3FE 925 [email protected] :?E6?E:@? @7 ;F>A:?8 @G6C E96>] w6 :D @?6 @7 b_ C233:ED [email protected]?8:?8 [email protected] a_aa u2:C "F66? u2:E9 *6286C[ `g[ @7 [email protected]?2] kDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm&[email protected]?2E6=J[ 96 H2D?’E FA [email protected] [email protected]:?8]k^DA2?mk^Am

kAm”%96J 2D<65>6 [email protected] [email protected] :E[ [email protected] x 7:8FC65 x’5 ;FDE ECJ :E [email protected] 7F?[” *6286C D2:5] „xE H2D [email protected] 2 [email protected]]”k^Am

kAm%:772-Jt:76CE[ >@E96C @7 pC:2?2 t:76CE[ E96 72:C’D a_aa {:EE=6 |:DD[ H2D E96C6 [email protected] 4966C 96C 52F89E6C @?] pC:2A2=6527C:6A5’D C233:E[ %9:?8 b] pC:2?2’D @H? C233:E[ %:772?J D2:5[ 😀 [email protected]@ 962GJ [email protected] [email protected]] %9:?8 b H2D ;FDE 2D C636==:@FD 2D $2:?E }:4<]k^Am

kAm”%2A 9:D 3FEE[ C6>6>36C[ [email protected]? 3J E96 E2:=[” %:772?J D2:5]k^Am

kAm”x’>ECJ:?8P” pC:2?2D2:5[ 2D D96 FC865 E96 C233:E @?]k^Am

kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm“%92E C233:E 😀 G6CJ 56DECF4E:G6[” D2:5 p=JDD2 [email protected]@<[ `c[ @7 |:?6CDG:==6] 96 $ H2D [email protected]<:8 96C C233:E[ z:Ez2E[ [email protected] 96=5 @[email protected] 96C E:89E=J H:E9 96C [email protected]?E A2HD] [email protected]@< E9:?

kAmx7 E96 C233:ED [email protected]?’E [email protected] ;F>A[ E96:C 92?5=6CD 42? A=246 E96:C [email protected]?E A2HD @G6C E96 9FC5=6 [email protected] 8:G6 E96> 2 9625 DE2CE]k^Am

kAmy2KKJ[ [email protected] [email protected]@<D =:<6 2 3:8 3=24< 32== @7 7FC[ ?FKK=65 A62467F==J 😕 E96 2C>D @7 9:D @H?6C[ `[email protected]=5 [email protected]@<6 [email protected]?2E:[ @7 ~CH:8D3FC8]k^Am

kAm“w6’D D>2==6C[” [email protected]?2E: D2:5[ 6IA=2:?:?8 y2KKJ’D 25G2?E286D 😕 E96 [email protected]>A6E:E:@?] “p = @E @7 E96 3:886C 3C665D[ E96J’C6 92C56C [email protected] ;F>A] w6’D 72DE]w6’D 366? [email protected]:A8:[email protected] >F=E:A=6 J62CD[ [email protected] 96 92D >@C6 6IA6C:6?46 E92? E96 @E96C C233:ED 96C6] p?5 96 ;F>AD @G6C 323J 82E6D 2E [email protected]>6 2== E96 E:>6]”k^Am

kAm!C6G:@FD=J 2 E96C2A6FE:4 C233:E[ y2KKJ H2D @?6 @7 E96 7:CDE [email protected]?2E: 925 @H?65] kDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm“%96J 2== 92G6 5:776C6?E [email protected]?2=:E:6D[” D96 D2:5] “x [ x H2D D42C65 [email protected] A:4< 9:> FA] pD x [email protected]@

kAm%96 C233:E =62AE @G6C E96 9FC5=6D 2?5 >256 :E [email protected]@< 62DJ[ H:??:?8 [email protected]?2E: E96 x?E6C>65:2E6 s:G:D:@? 3=F6 C:[email protected]?]k^Am

kAm”x 2?D9:A @? >J A2CE[ x H:D9 x [email protected]=5’G6 [email protected]?6 36EE6C[” D96 D2:5] “qFE [email protected] [email protected]:?8[ x’> 92AAJ [email protected] H92E 96 5:5]„K^Am

kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qmy2KKJ H:== 36 86EE:?8 EC62ED [email protected]?:89E 😕 [email protected][email protected] @7 9:DG:[email protected] — „2?5 [email protected] @7 4F55=6D[” [email protected]?2E: D2:5]k^DA2?mk^Am

kAm`[email protected]=5 |@?:42 |2CE:?[ @7 !:?6 [email protected][ 2?5 96C C233:E[ [email protected]@?FE[ [email protected]? E96 yF?:@C s:G:D:@?]k^Am

kAm“x E9:?< 96 5:5 AC6EEJ [email protected]@5[ 3642FD6 x 5:5?’E 92G6 [email protected] EC2:? 9:> 2E 2== [email protected] [email protected] :E[” |2CE:? D2:5] “w6 H2D ;FDE ?2EFC2==J [email protected]@5 2E :E]”k^Am

kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm|2CE:? 92D 925 [email protected]@[email protected] E9C66 J62CD]k^DA2?mk^Am

kAmkDA2? 4=2DDlQAC:?E0EC:>Qm“w6 😀 <:?5 @7 4=:?8J[ 2?5 96’D <:?5 @7 325 [email protected]>6E:>6D[” D96 D2:5[ “@C :[email protected] >:D49:67]”k^DA2?mk^Am

kAm*6286C H2D?’E 2E E96 C246D [email protected] 962C [email protected] 96C C233:E’D G:[email protected] 😕 E96 $6?:@C s:G:D:@?]$96 H2D 3FDJ 492?8:?8 [email protected]> 96C C233:[email protected]:?8 [email protected] :[email protected] 96C u2:C “F66^5C6DD2^5E:2C2]k^Am

kAmpD 72:[email protected]=EJ[ D96[ t:76CE 2?5 u2:C !C:?46DD {:=2 tG2?D @G6CD2H E96 C6DE @7 E96 52J’D 76DE:G:E:6D[ [email protected]> =:[email protected]< ;F58:?8 [email protected] E96 cw uup |2DE6C [email protected]>2? [email protected]?E6DE [email protected] E96 !C:?46DD 2?5 q23J !2C256D]k^Am

kAm“xE’D [email protected]>6E9:?8 x [email protected] 6G6CJ J62C[” *6286C D2:5[ “[email protected] x 6?;@J [email protected]:?8 :E]„K^Am

kAmp== E9C66 5:G:D:@? H:6CD C646:G6523=F6 C:[email protected]? 2?5 2 [email protected]==64E:@? @7 C233:E 92:C3CFD96D [email protected] 42C6 [email protected] E96:C 492>A:@? [email protected]]k^Am

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.