Podmínky a pravidla

Úvod
Tyto standardní podmínky používání webových stránek, které jsou uvedeny na této webové stránce, upravují používání našich webových stránek Malá domácí zvířata, které jsou dostupné na adrese https://superpohudenie.com/.

Tyto podmínky se budou plně vztahovat a ovlivňovat vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky jste souhlasili s přijetím všech podmínek zde napsaných. Pokud s některými z těchto standardních podmínek nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat.

Nezletilým osobám nebo osobám mladším 18 let není dovoleno používat tuto Webovou stránku.

Práva duševního vlastnictví
Kromě obsahu, který vlastníte, vlastní podle těchto Podmínek společnost Malá domácí zvířata a/nebo její poskytovatelé licencí veškerá práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na těchto Webových stránkách. Naše smluvní podmínky byly vygenerovány na adrese Terms And Conditions Template Generator.

Omezená licence je vám udělena pouze pro účely prohlížení materiálů obsažených na těchto Webových stránkách.

Omezení
Jste výslovně omezeni na všechny následující činnosti:

zveřejňovat jakýkoli materiál z Webových stránek v jakémkoli jiném médiu;
prodávat, poskytovat sublicence a/nebo jinak komercializovat jakýkoli materiál Webových stránek;
veřejně předvádět a/nebo ukazovat jakýkoli materiál webových stránek;
používat tyto Webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nebo může být pro tyto Webové stránky škodlivý;
používání těchto Webových stránek jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k těmto Webovým stránkám;
používání této Webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem, který může způsobit škodu Webové stránce nebo jakékoli osobě či obchodnímu subjektu;
provádění jakéhokoli vytěžování dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti v souvislosti s touto Webovou stránkou;
používání této Webové stránky k jakékoli reklamě nebo marketingu.
Přístup do některých oblastí těchto Webových stránek je omezen a společnost Malá domácí zvířata může kdykoli dále omezit přístup do jakýchkoli oblastí těchto Webových stránek, a to podle vlastního uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít k dispozici na těchto Webových stránkách, jsou důvěrné a musíte je rovněž zachovávat v tajnosti.

Váš obsah
V těchto standardních podmínkách pro Webové stránky se “Vaším obsahem” rozumí jakýkoli audio, video text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete na těchto Webových stránkách zobrazit. Zobrazením Vašeho obsahu udělujete společnosti Malá domácí zvířata nevýhradní, celosvětovou neodvolatelnou licenci se sublicencí k jeho použití, reprodukci, úpravě, publikování, překladu a distribuci ve všech médiích.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí zasahovat do práv třetích osob. Společnost Malá domácí zvířata si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli Váš obsah z těchto webových stránek.

Žádné záruky
Tyto Webové stránky jsou poskytovány “tak, jak jsou”, se všemi chybami, a společnost Malá domácí zvířata nevyjadřuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto Webových stránek nebo materiálů obsažených na těchto Webových stránkách. Rovněž nic z toho, co je obsaženo na těchto Webových stránkách, nelze vykládat jako doporučení.

Omezení odpovědnosti
Společnost Malá domácí zvířata, ani její vedoucí pracovníci, ředitelé a zaměstnanci v žádném případě nenesou odpovědnost za cokoli, co vyplývá z používání těchto Webových stránek nebo s nimi jakkoli souvisí, ať už je tato odpovědnost smluvní. Společnost Malá domácí zvířata, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z používání těchto webových stránek nebo jakkoli související s jejich používáním.

Odškodnění
Tímto v plném rozsahu odškodňujete společnost Malá domácí zvířata za jakékoli a/nebo veškeré závazky, náklady, požadavky, žaloby, škody a výdaje, které jakýmkoli způsobem vznikly v souvislosti s porušením jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek.

Oddělitelnost
Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným podle platných právních předpisů, bude takové ustanovení vymazáno, aniž by tím byla dotčena zbývající ustanovení těchto Podmínek.

Změny podmínek
Společnost Malá domácí zvířata je oprávněna tyto Podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a používáním těchto webových stránek se očekává, že budete tyto Podmínky pravidelně kontrolovat.

Postoupení
Společnost Malá domácí zvířata je oprávněna postoupit, převést a subdodavatelsky převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení. Vy však nesmíte postoupit, převést ani zadat subdodavatelům žádná svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.

Úplná dohoda
Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Malá domácí zvířata a vámi v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

Rozhodné právo a soudní příslušnost
Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony státu nás a vy se podřizujete nevýlučné jurisdikci státních a federálních soudů, které se nacházejí v nás, pro řešení jakýchkoli sporů.